icon-envelope icon-phone icon-ruit icon-screen icon-star icon-star-empty icon-star-filled icon-chevron icon-arrow icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close icon-play twitter linkedin instagram youtube icon-mail icon-chevron-left icon-chevron-right icon-search icon-download
Waar ben je naar op zoek?
Frans Pas met de Haagse Soepbus op de achtergrond

De Haagse Soepbus biedt graag meer dan voeding aan mensen in nood

11 augustus 2022

Niemand zou in Den Haag aan honger moeten lijden, daar is iedereen het in principe over eens. Voor Haagse ingezetenen die in armoede leven of dakloos zijn geworden zijn er hulpverleningstrajecten en opvang-regelingen die hen op allerlei manieren helpen. Bijvoorbeeld met toegang tot de voedselbank, schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en leer-werktrajecten. Toch zijn er groepen die buiten deze regelingen vallen.

Een voorbeeld zijn arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa die, vaak onder valse voorwendselen, naar Nederland zijn aangetrokken en hier na enkele weken of maanden op straat belanden. Dan was er bijvoorbeeld niet langdurig werk, zoals beloofd, maar slechts voor een paar weken. Terwijl ze wel een huurcontract van een half jaar hebben moeten ondertekenen, waardoor zij schulden hebben opgebouwd en bovendien op staat belanden zonder rechten. Daarnaast zijn er Haagse ingezetenen die er zelf voor kiezen om buiten het hulpverleningscircuit te blijven en is er een groeiende groep mensen die niet dakloos zijn maar wel moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen.

Voor alle Haagse stadsgenoten die, om welke reden dan ook, geen toegang hebben tot reguliere voedselverstrekking is er de Haagse Soepbus. Dagelijks van 19.00 - 20.00 uur kan op hun standplaats op het Koekamp een kom warme soep, vers fruit, koffie en een broodpakket worden afgehaald, zonder registratie of legitimatie. Dagelijks staan er tussen de 35 en 80 mensen te wachten op een kopje soep of koffie wanneer de Soepbus komt aanrijden.

Soepbus biedt voeding aan mensen in nood

Nieuwe ambities

De Soepbus werd opgericht door de Kessler Stichting en bestaat inmiddels 34 jaar. In de loop der jaren is de doelgroep en de tijdsgeest veranderd, net als de vorm en de aanpak van de Soepbus. Meer dan eens werd het voortbestaan van de Soepbus bedreigd. Maar steeds was de directie van de Kessler Stichting overtuigd van de noodzaak om voedsel te verstrekken aan mensen in nood, en werden er oplossingen gevonden zodat de bus weer zijn werk kon doen. Zo sprongen maatschappelijk bewuste ondernemers bij wanneer de subsidie werd ingetrokken en leverde een gelieerde organisatie tijdelijk een bus toen de Soepbus werd afgebrand. Ook wordt de voeding voor een  deel geleverd door welwillende Haagse ondernemers.

In 2022 werd de Soepbus losgetrokken van de Kessler Stichting en gaat zelfstandig, onder een eigen bestuur en met een nieuwe missie en visie verder. “Wij zien dat wij door ons onvoorwaardelijke aanbod een eerste contactpunt zijn voor mensen die op straat zijn komen te staan. Ik vind dat wij moeten proberen meer te bereiken dan alleen dat kopje soep bieden.” Licht Frans Pas toe, bestuursvoorzitter van Stichting de Haagse Soepbus. Frans heeft een aanzienlijke staat van dienst bij de Kessler Stichting en andere hulpverleningsorganisaties die zich richten op mensen in armoede en dak- en thuislozen.

Brede samenwerking

Met het zelfstandig worden van Stichting de Haagse Soepbus heeft Frans ingezet op brede samenwerking binnen het hulpverleningscircuit. Het Straatconsulaat, het Straatpastoraat, Leger des Heils, Stichting Barka en Kessler Stichting werken samen met de Haagse Soepbus om naast voeding ook een laagdrempelige opstap te bieden naar hulpverlening. “Met deze samenwerking vangen we twee vliegen in een klap” legt Frans uit. “Enerzijds hebben we na onze scheiding van de Kessler Stichting geen toegang meer tot de professionals die voorheen op de Soepbus reden, en werken we nu uitsluitend met vrijwilligers. Dit wordt nu opgevangen door 5 keer per week professionals van een van de partners in te zetten (in het weekend springt het bestuur bij op de Soepbus). Anderzijds bieden we zo ook directe en laagdrempelige toegang tot de hulpverlening van die organisaties.”

Frans Pas voorzitter van bestuur Stichting Haagse Soepbus

“Wij kunnen nu zeggen: Heb je hulp nodig met een online registratie of aanvraag, kom dan eens op woensdag langs. Dan is het Leger des Heils aanwezig met hun mobiele kantoor. Wil je hulp om een dagbesteding of een arbeids-reïntegratietraject te vinden, kom dan dinsdag weer langs want dan is  de Stichting Barka aanwezig, enzovoorts. Barka richt zich specifiek op MOE-landers, Midden- en Oost-Europeanen, die een significant deel van de doelgroep van de Soepbus vormen. Deze samenwerking heeft voor alle betrokken partijen en individuen voordelen.” Vervolgt Frans. “Samen kunnen we zorgen dat deze doelgroep in beeld blijft, zorg krijgt en waar mogelijk ook weer perspectief gaat zien.”

Menselijk contact en (zelf)vertrouwen

Met de nieuwe missie en visie van de Haagse Soepbus wordt ook hard gewerkt aan een nieuwe, elektrische bus die anders is ingericht. “De huidige Soepbus is primair ingericht vanuit veiligheidsperspectief. Voor als er een incident voorkomt. Daardoor is er grote afstand - en hoogteverschil - tussen de aanbieder van de soep en de afnemer. Die omgeving nodigt niet uit tot een laagdrempelig, gelijkwaardig gesprek die kan leiden tot verdere hulpverlening. Bovendien zijn er echt nauwelijks incidenten voorgekomen op de Soepbus, die deze focus op veiligheid zouden rechtvaardigen. Wij komen alleen iets bieden en roepen dus ook geen agressie op.” Licht Frans toe.

De nieuwe bus moet uitnodigen tot gelijkwaardig, menselijk contact tussen vrijwilligers en de doelgroep. Er moet geen hoogteverschil zijn en het moet makkelijk zijn de bus te verlaten en tussen de mensen te gaan staan. “Dat past bij sommige vrijwilligers beter dan bij andere. En dat is op zich prima, we hebben allerlei soorten mensen nodig. Maar juist dat persoonlijke contact is wel waar wij naar streven. Dat geeft kans om het (zelf)vertrouwen op te bouwen die deze mensen nodig hebben om hulpverlening te aanvaarden.” Zegt Frans. “Ik ben ervan overtuigd dat wij dan een stuk meer waarde kunnen toevoegen voor de doelgroep en voor de maatschappij.“ Sluit Frans af.

Lees meer over de Haagse Soepbus op www.dehaagsesoepbus.nl. Interesse om als vrijwilliger bij te dragen? neem dan contact op via info@dehaagsesoepbus.nl